Uitspraak RvS over proefboring Nij Beets: winst voor inwoners

NIJ BEETS De Raad van State heeft 11 juni de al jaren slepende plannen behandeld van Canadese gaswinner Vermilion om in Nij Beets naar gas te gaan boren. Hiervoor moet een gaswinlocatie aangelegd en daarvoor is een omgevingsvergunning nodig.

Deze is geweigerd door de gemeente Opsterland vanwege ontbrekend draagvlak en vanwege strijdigheid met goede ruimtelijke ordening. Op 11 juni werden vier procespartijen gehoord: Vermilion, het ministerie van EZK, de gemeente Opsterland en een omwonende. Daarnaast kregen derde belanghebbenden spreektijd, waaronder de Stichting Tsjingas.

Niet de inhoud, maar de gevolgde procedure stond centraal in de zitting. Namelijk de vraag wie nu beslissingsbevoegd is in het wel of niet afgeven van de benodigde vergunning, de Gemeente of het Ministerie, welke vergunningsprocedure gevolgd moest worden, een uitgebreide of niet, en of de onderliggende concessie nog wel geldig was.

Uitspraak

Donderdag 22 juli volgde de uitspraak van de Raad van State. Haar oordeel: de gemeente Opsterland is wel degelijk beslissingsbevoegd in deze zaak en niet de minister. De Raad van State achtte het beroep van de gemeente dan ook gegrond. Ook oordeelde de Raad van State dat voor de vergunningsprocedure niet de uitgebreide voorbereidingsprocedure maar de zogenaamde binnenplanse afwijkingsbevoegdheid van toepassing is. Hier achtte de Raad van State het beroep van Vermilion gegrond. In februari 2019 oordeelde Rechtbank Noord-Nederland precies het tegenovergestelde. Het beroep van een omwonende dat de onderliggende concessie verlopen zou zijn achtte de Raad van State ongegrond.

Monique Plantinga, voorzitter van de Stichting Tsjingas: “Dit is een uitkomst waar we mee verder kunnen. We zijn blij dat de Raad van State bevestigd heeft dat de Gemeente en niet het Ministerie beslisbevoegd is. Dat is winst voor de gemeente en de inwoners. Het is jammer dat de Raad van State oordeelt dat de uitgebreide procedure niet van toepassing is. De uitgebreide procedure geeft een betere rechtspositie voor inwoners en dat vinden wij uiteraard heel belangrijk.

Inhoudelijk

We richten nu de blik vooruit. Eindelijk komen we nu aan een inhoudelijke behandeling van de zaak toe. Gemeente, Stichting Tsjingas en omwonenden krijgen nu de gelegenheid om voor de rechtbank toe te lichten dat een proefboring strijdig is met goede ruimtelijke ordening en dat er geen draagvlak is. Daar kijken wij naar uit. Het is zeker nog geen gelopen zaak, maar we gaan er voor! Onder de streep kan geconcludeerd worden dat er voorlopig nog geen boortoren staat in Nij Beets.”

Onder Nij Beets ligt een gasveld. Het veld loopt van het gebied tussen Aldeboarn en De Veenhoop via Nij Beets naar Beetsterzwaag.Vermilion wil gaan boren vanaf een perceel in Nij Beets. Al jaren wordt gestreden tegen de boorplannen. Monique Plantinga: “We hebben overtuigend aangetoond dat er geen draagvlak is voor nieuwe gaswinning in onze Gemeente. De inwoners hebben zich laten horen en zien. Via acties, door via een petitie 1200 handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer in Den Haag en door juridische procedures. Het verzet tegen nieuwe gaswinning speelt inmiddels in heel Nederland bij inwoners, gemeente- en provinciebesturen. Gaswinner Vermilion en het Ministerie van EZK hebben hier echter geen boodschap aan en kiezen er keer op keer voor nieuwe, meer en langere gaswinning toe te staan in Nederland.”

Kwetsbaar gebied

Tsjingas is opgericht door verontruste burgers. De Stichting is tégen nieuwe gaswinning en vóór opschaling van duurzame energie. Al 4 jaar verzetten de inwoners van Nij Beets en gemeente Opsterland zich tegen de plannen van gasproducent Vermilion om naar gas te gaan boren in Nij Beets. In een veenweide op 200 meter van het aangelegde natuurcompensatiegebied voor de heropening van het Polderhoofdkanaal.

Monique Plantinga: “Het is de wereld op z’n kop. Aan de ene kant investeren in natuur, aan de andere kant diezelfde natuur bedreigen met nieuwe gaswinning. Gaswinning leidt tot allerlei vormen van schade. Gaswinning gaat bijvoorbeeld gepaard met de inzet van chemicaliën. Dat brengt risico’s tot vervuiling van het grondwater en verstoring van de waterhuishouding met zich. Bodemdaling is tevens een ongewenst effect. Dat kan schade veroorzaken aan huizen. De gekozen locatie is een kwetsbare veenpolder waar bodemdaling al een groot probleem is en ligt bovendien nabij woningen en bedrijven. Onder inwoners zijn hierover grote zorgen. Nieuwe gaswinning leidt ook nog eens tot extra stikstofuitstoot, terwijl er juist een enorme opgave ligt om deze uitstoot te verminderen. Zeer ongewenst dus! ” aldus Tsjingas.