‘Fjoertoer’: nieuwe dichtbundel van Arjan Hut

DRACHTEN De presentatie van de nieuwe dichtbundel van de Leeuwarder schrijver en dichter Arjan Hut (Drachten 1976) was onlangs tijdens de ‘sneak peek Fryske poëzy’ in de Westerkerk in Leeuwarden.

Hut deelde daar het podium met Elmar Kuiper en Sigrid Kingma, die die avond ook nieuw werk ten gehore brachten. Fjoertoer yn it Wâld is de vijfde bundel van Arjan Hut en is een uitgave van uitgeverij Afûk.

ljocht waarmer as fjoer, ljocht yn it ljocht, ljocht dat fielt dat wy besteane, ljocht dêr’t we yn wenje kinne

Fjoertoer yn it wâld

In fjoerkoer, de moanne, krystferljochting yn in kafee, de flits fan in fototastel, in skittering yn eagen, elektryske lampen, in bioskoopskerm... oeral yn it tsjuster fan dizze bondel dûkt ljocht op, yn allerhanne foarmen. Gauris liket it in beaken, of bringt it as in spotljocht sênes nei foaren, lykas de eksekúsje fan Johannes de Doper op it skilderij fan Caravaggio yn 'Midsimmer moardzjen'.