Nij Smellinghe financieel gezond

DRACHTEN Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft het boekjaar 2019 goed afgesloten met een positief resultaat van € 2,6 miljoen (2018 € 1,7 miljoen).

Het positieve resultaat, 1,8% van de omzet, wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen en is nodig om de goede financiële positie te behouden en om te blijven investeren in het vastgoed conform de plannen uit het Lange Termijn Huisvesting Plan. Daarnaast stelt het ons in staat om te kunnen blijven investeren in (technologische) ontwikkelingen. Dit is nodig om de medisch specialistische zorg betaalbaar en op kwalitatief hoog niveau te houden.

Door de verbeterde productieafspraken en indexatie van tarieven is de netto omzet gestegen naar € 134 miljoen in 2019 (€ 126 miljoen in 2018). De toename van de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de personele kosten en de direct patiëntgebonden kosten. De personele kosten zijn gestegen vanwege formatie uitbreiding, autonome salarisstijging, stijging van sociale lasten, cao-afspraken en inhuur van personeel niet in loondienst. De patiëntgebonden kosten zijn voornamelijk gestegen door hogere inkoop geneesmiddelen, uitbestede onderzoeken aan derden en toename van kosten zodat patiënten hun behandeling thuis kunnen voortzetten (hulpmiddelen thuis).

Investeren

Nij Smellinghe (ver)bouwt op onderdelen het ziekenhuis waardoor ons gebouw straks meer ruimte heeft voor flexibiliteit en creëert een fijne verblijfsomgeving voor patiënten en bezoekers en een fijne werkplek voor medewerkers. In 2019 is hiervoor het Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP) goedgekeurd. De investeringsomvang bedraagt € 55,5 miljoen verspreid over vijf jaar, waarbij het operatiecomplex, Poliklinieken en het Spoedplein de belangrijkste investeringen zijn. Deze investeringen zijn noodzakelijk om verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren en in te spelen op de verwachte ontwikkelingen.

Ondanks de coronacrisis zijn we er in geslaagd om alle bouwprojecten (Lange Termijn Huisvesting Plan) door te laten gaan en liggen we nog steeds op schema. De bereidingsapotheek is in maart 2020 op hun nieuwe locatie gestart en verwachten wij dat het OK-complex begin 2021 zal worden opgeleverd. De Kinderafdeling en de Kraamafdeling worden samengevoegd binnen het Vrouw Kind Centrum en deze zal na de zomer 2020 klaar zijn.

Aantrekkelijk blijven

Het jaar 2019 zal ook de geschiedenis in gaan als jaar dat er landelijke acties zijn geweest voor een betere cao Ziekenhuizen. Ook Nij Smellinghe heeft twee cao-actiedagen meegemaakt. ‘Ik ben blij dat de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor de ziekenhuizen hebben geleid tot een resultaat waar iedereen tevreden over is. Het is belangrijk dat de zorg aantrekkelijk blijft om in te werken en een goede cao helpt daarbij’, aldus Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur Nij Smellinghe.

In 2019 mag Nij Smellinghe zich ‘Beste Werkgever 2019 - 2020’ in de zorg noemen. ‘Een prachtig resultaat doordat ons medewerkersonderzoek uitermate positief was. En er zaten goede leerpunten in voor de toekomst. Zo moeten we goed opletten dat de werkdruk niet als te belastend wordt ervaren en moeten we zorgen dat we over voldoende personeel blijven beschikken op onze kritische afdelingen, zoals de OK, IC, SEH en Kinderafdeling.’ Om de tekorten op deze afdelingen te voorkomen is in samenwerkingsverband ‘Zorg voor het Noorden’, bestaande uit twaalf noordelijke zorgorganisaties, hard gewerkt aan een versnelde opleiding voor OK-personeel en zijn er plannen om ook voor de SEH en IC versnelde opleidingen te maken. Tevens zijn er concrete plannen om het zittende personeel van IC en SEH bij te scholen, zodat zij inzetbaar worden op beide afdelingen.

Coronapandemie

Door de uitbraak van het coronavirus heeft ook Nij Smellinghe in maart de planbare zorg moeten afschalen en extra faciliteiten moeten inrichten voor coronapatiënten, zoals extra IC-capaciteit en specifiek ingerichte verpleegafdelingen. Vanaf eind april schalen we de planbare zorg zorgvuldig en beperkt weer op. Wat hiervan de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen zijn is op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Op basis van de intentieafspraak van de zorgverzekeraars en de minister, verwachten wij dat de financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt blijven. Op dit moment is echter de definitieve invulling van de compensatieregeling nog niet bekend.

‘Ik ben ongelofelijk trots op wat we de afgelopen maanden in Nederland en in Nij Smellinghe hebben gezien. De saamhorigheid en solidariteit was enorm en iedereen heeft zich maximaal ingespannen om de coronapandemie op te vangen. Ook kijk ik terug op een goed financieel jaar. Onze medewerkers maken dit succes mogelijk en zorgen ervoor dat wij klaar zijn voor de toekomst. Zij zetten zich elke dag in met hart voor de mens, zorg en gemeenschap. Zo bouwt Nij Smellinghe verder aan een duurzame toekomst en organisatie’, aldus Kleinlugtenbeld.