Samenwerking scholen voor praktijkonderwijs

Drachten De bestuurders van CSG Liudger, Joop Vogel en OSG Singelland, Pieter Schram, hebben een intentieverklaring ondertekend waarin wordt toegewerkt naar een samenwerkingslocatie voor praktijkonderwijs in Drachten.

Door samen te werken willen de scholen de komende jaren het praktijkonderwijs in Drachten in stand houden. Het praktijkonderwijs in Drachten wordt al vele jaren verzorgd door de twee scholengemeenschappen; OSG Singelland en CSG Liudger. Beide maken gebruik van hetzelfde gebouw, maar het onderwijs is tot op heden nog volledig gescheiden.

De bestuurders hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar mogelijke samenwerkingsvormen voor de toekomst. Daarbij is de wens uitgesproken toe te willen groeien naar een samenwerkingslocatie voor praktijkonderwijs in Drachten.

Redenen

De redenen hiervoor zijn onder meer:

● het onderwijs van beide scholen voor praktijkonderwijs is al gehuisvest in één gebouw;

● het praktijkonderwijs is een belangrijke onderwijsvoorziening voor de regio. Beide besturen zien het gezamenlijke belang om een kwalitatief goed aanbod van praktijkonderwijs in de regio zuidoost Friesland in stand te houden;

● verdergaande samenwerking kan leiden tot kwaliteitsverbetering en toekomstbestendigheid voor wat betreft identiteit, continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid;

● er is sprake van bevolkingskrimp in de regio. Dit betekent dat er op beide scholen sprake is van leerlingdaling;

● uit extern onderzoek is gebleken dat een verdergaande vorm van samenwerking tussen beide scholen voor praktijkonderwijs kansrijk is en verschillen overbrugbaar lijken.

Intentieverklaring

De bestuurders hebben een intentieverklaring ondertekend waarin zij zich uitspreken voor het kiezen voor een samenwerkingslocatie voor praktijkonderwijs; samen met de collega’s van beide scholen gewerkt wordt aan een nieuw te vormen onderwijskundige en organisatorische onderwijslocatie; zowel de openbare als de christelijke identiteit een herkenbare plaats krijgen in een nieuw te ontwikkelen samenwerkingslocatie voor praktijkonderwijs en zij toewerken naar een vorm van onderwijs waarbij het beste van beide scholen wordt ingezet.