Voedselbank Achtkarspelen krijgt recordopbrengst DE-punten

SURHUISTERVEEN - De inzamelingsactie van DE-punten voor de Voedselbank Achtkarspelen heeft dit keer 651.600 punten opgeleverd, een nieuw record. Het levert de organisatie ruim 1300 pakken koffie op.

De actie werd in december gehouden. Mensen konden hun punten inleveren bij vijftien verschillende inzamelpunten, verspreid over de gemeente. Zaterdag zijn de punten door een grote groep mensen geteld en gebundeld. De eindscore van 651.600 punten overtrof de stoutste verwachtingen. Voor elke 500 punten stelt Douwe Egberts een pak koffie beschikbaar. Dat betekent dat de bonnen bij elkaar recht geven op precies 1303 pakken koffie voor de Voedselbank.

Verdubbeling

De opbrengst van 2019 is bijna een verdubbeling ten opzichte van de actie in 2018. Toen bedroeg de opbrengst 338.500 punten (700 pakken koffie). De inzameling in 2017 leverde 225.000 punten op, dus bijna 500 pakken koffie. De Voedselbank is van plan de Puntenactie eind dit jaar opnieuw te houden.

De Stichting Voedselbank Achtkarspelen deelt de pakken koffie uit via de voedselpakketten die wekelijks worden worden opgehaald door mensen die hulp nodig hebben om financieel rond te komen. Door de gratis voedselpakketten, zoveel mogelijk met gezond voedsel en evenwichtig samengesteld, ontstaat er bij de ontvangers financiële ruimte die weer benut kan worden voor andere zaken. Die ruimte geeft rust bij de aankoop van de dagelijkse boodschappen. De toelatingscriteria zijn gebaseerd op de normen van de Nibud.

Overschotten

De voedselbank doet haar werk volledig met onbetaalde vrijwilligers die kennis hebben van financiën, van veilig voedsel en die mee kunnen denken over de financiële situatie van haar cliënten. De voedselbank maakt gebruik van de overschotten van voedselproducenten, van supermarkten en andere winkels. Hiermee wordt verspilling van voedsel voorkomen en cliënten kunnen zo worden voorzien van een gezond en evenwichtig voedselpakket. De voedselbank werkt samen met Kledingbank Achtkarspelen in Surhuisterveen, Speelgoedbank Op Stelten in Buitenpost en de Stichting Jarige Job (verjaardagspakketten voor kinderen van 4 tot 12 jaar).

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselhulp moet in de visie van de Voedselbank altijd tijdelijk zijn. Om de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten, werkt de Voedselbank daarom samen met lokale organisaties die de mensen helpen om weer op eigen benen te staan.

Begrenzing

De Stichting Voedselbank Achtkarspelen is opgericht in 2009, toen bleek dat inwoners van deze gemeente in Drachten aanklopten voor een voedselpakket. Daar konden ze echter niet terecht, omdat de begrenzing per gemeente is bepaald. De Nederlandse Voedselbank bestaat sinds 2002. In Friesland zijn nu in zeventien gemeenten voedselbanken, die samenwerken in de Stichting Regionaal Distributiecentrum Friesland. Vanuit dit RDC in Drachten wordt landelijk beschikbaar voedsel verdeeld over de provincie.

Volgens het Jaarverslag over 2018 telde de Voedselbank Achtkarspelen 45 onbezoldigde vrijwilligers. De SVA ontvangt een subsidie van de gemeente en kan rekenen op giften van particulieren, bedrijven, kerken en scholen. In 2018 daalde dankzij de economische opleving het aantal cliënten van 70 naar 40. Over het hele jaar werden 98 huishoudens ondersteund met in totaal ongeveer 1500 voedselpakketten.

Onder de radar

Die aantallen zullen over 2019 ongeveer gelijk zijn, schat bestuurslid Jappie Dijkstra in. ,,Mar dy sifers krije wy pas op in rychje yn de bestjoersgearkomste ein dizze moanne.’’ Volgens het bestuur zijn er vermoedelijk nog veel potentiële klanten in de gemeente. ,,Us doelgroep bliuwt faak wat ûnder de radar, soms omdat se net iens witte dat se der foar yn oanmerking komme, soms omdat se har der foar skamje’’, vermoedt Dijkstra.

Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 10 Friese huishoudens van een laag inkomen leeft, waarvan de helft erg moeilijk kan rondkomen. Binnen deze groep leeft 1 op de 8 kinderen onder de armoedegrens. Omgerekend naar de 28.000 inwoners van Achtkarspelen zou dat neerkomen op 10 procent van circa 1000 gezinnen. ,,Dan soenen dat der 100 wêze moatte.’’

Drompel

In de ideale situatie kan de Voedselbank zichzelf opheffen, erkent Dijkstra, maar zolang het nog niet zover is moet er veel werk worden verzet. Nieuwe klanten kunnen worden aangemeld door de gemeente, maar ook door familie of buren. ,,En se meie ek harsels opjaan. Se kinne op ús site sa útrekkenje oft se der foar yn oanmerking komme. Dat is eins ús grutste probleem: hoe berikke wy ús klanten. Dit is gjin help dêr’t jo mei te keap rinne, de minsken moatte faak wol in drompel oer.’’

Dijkstra, die binnen het bestuur ook verantwoordelijk is voor de fondsenwerving, schat dat het vorige jaar is afgesloten met een klein financieel tekort. ,,Wy libje fan de giften en donaasjes en op himsels stiet de Voedselbank der as goed doel wol posityf op. Mar kwa ynkomsten kin it better. Ik kom nochal ris by bedriuwen en dan freegje ik faak om in periodike gift, bygelyks hûndert euro yn’t jier. Dan krije wy in wat fêster ynkommen. En omdat wy in saneamde ANBI-ynstelling binne, ha se der ek noch belêstingfoardiel by. Mar se krije der neat foar werom, gjin adfertinsje en ek gjin reklameboerd. Ik siz dan ek altyd, dit is gjin sponsoring, dit falt ûnder maatskiplik ferantwurde ûndernimmen.’’