Al 40 jaar Kontakt met Philips

Gepensioneerdenvereniging “Kontakt” van Philips Drachten heeft onlangs haar 40-jarig jubileum gevierd.

Het was een hele drukte in de Lawei toen om 13:00 uur de deuren opengingen en de leden van “Kontakt” Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten binnenstroomden. Ze werden ontvangen met koffie en gebak. Samen met de genodigden waren er ruim 300 personen aanwezig. Daarna gingen ze met z’n allen naar de Roel Oostrazaal. De aanwezigen werden verwelkomd door waarnemend voorzitter Frans Roorda. Hij ging in het kort in op het ontstaan van de vereniging. De aanleiding was het 25 jarig jubileum van Philips Drachten in november 1975.

In dat jaar vierden drie medewerkers van het eerste uur hun 25 jarig jubileum. Twee van hen, Bouwe Volbeda en Tjeerd Tilkema, zijn lange tijd lid geweest van deze vereniging. Ook de eerste  pensioneringen vonden plaats. Een aantal net gepensioneerde werknemers vond het jammer dat ze na hun pensionering het contact met het bedrijf en de ex-collega’s min of min hadden verloren. Zij hebben kort daarna een enquête gehouden onder de gepensioneerden. Naar aanleiding van deze enquête is in 1976 “Los Kontakt” ontstaan. Er was toen nog geen sprake van een vereniging. In 1978 werd een werkgroep in het leven geroepen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te komen tot het oprichten van een vereniging.

Op 3 oktober 1978 vond de oprichtingsvergadering plaats. Op 31 oktober 1978 werd de eerste ledenvergadering gehouden. Vanaf 1980 werd er elk jaar een reisje georganiseerd. Bij deze dagtochten gingen er net als nu EHBO’ers mee. Ook de bedrijfsarts ging in het verleden mee. In het verslag van de dagtocht van 6 mei 1993 staat te lezen dat de EHBO’er die meeging met de bus naar Ommen overal op voorbereid was. Hij had zelfs voorbehoedsmiddelen meegenomen in zijn EHBO koffer.

Doaren smeller

Bij het reisje van mei 1996 zei een mevrouw die aardig in de breedte was uitgedijd: “Wurde de doaren fan de bus no hieltiid smeller of soe it oan my lizze?”In 1996 werd het 700 e lid verwelkomd. In mei 1997 werd er weer een reisje gehouden. Bij vertrek bleek dat er één echtpaar ontbrak. Maar even bellen. Op de vraag “Komen jullie er nog aan, wij zitten op jullie te wachten” was het antwoord: “We liggen nog in bed, het reisje is toch morgen.” Toen zijn ze maar zonder hen vertrokken. In 2005 telde de vereniging 815 leden. Dit is het hoogste aantal in de afgelopen 40 jaar. Het ledental zit nu op 550. In 2003 was er een optreden van het Noordenbos Ensemble uit de omgeving van Leeuwarden. In het verslag stond het volgende. Ien persoan koe him net bedimje en dûnse mei hannen en fuotten.

Dit was een kleine greep uit de historie van de vereniging. Meer over de historie is te lezen in het informatiebulletin van “Kontakt”, op de website: www.kontakt-philips.nl

Voorzitter R. Fonville van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) De FPVG is een federatie van verenigingen van Philips Gepensioneerden. Zo’n 15.000 personen zijn lid van één van de 32 over het hele land verspreide lokale verenigingen. Doelstelling van de Federatie is de behartiging van de materiële en immateriële belangen van de leden van bij haar aangesloten verenigingen. Pensioen staat de afgelopen tijd volop in de schijnwerpers. Allereerst vanwege het pensioenakkoord van deze zomer. Na jaren overleg werd er een principeakkoord gesloten over een nieuw systeem. Daar zitten nog heel veel haken en ogen aan. Het is de vraag of men daar de komende tijd wel uit gaat komen, want de overgangsproblemen, en dan met name de afschaffing van de doorsneepremie, zijn groot.

Er is door de minister een stuurgroep ingesteld die deze problemen in kaart moet brengen en met suggesties om tot een oplossing te komen. De Federatie is lid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Via deze koepel zitten de gepensioneerden in een klankbordgroep. De voorstellen zullen op een moment dat we nog invloed kunnen uitoefenen worden getoetst op alle toetsingscriteria. Mocht het niet goed gaan en de gepensioneerden in de klankbordgroep niet serieus worden genomen dan zullen er acties worden gevoerd. De geldelijke fondsen zijn daarvoor reeds bij elkaar gebracht en zullen worden ingezet wanneer dat nodig mocht blijken. De tweede reden voor veel aandacht voor pensioenen is de dreiging van korting voor miljoenen gepensioneerden in Nederland. Dit geldt niet voor de Philips pensioenen omdat de dekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds nog hoog genoeg is, maar voor heel veel gepensioneerden en mensen die nog pensioen opbouwen bij een aantal grote Bedrijfstak Pensioenfondsen geldt dit wel. Er is grote politieke druk ontstaan en de Tweede Kamer heeft de minister opgeroepen “onnodige kortingen” te voorkomen.

Dat kan op twee manieren: via de hardheidsclausule in de pensioenwet, waarmee de minister met een beroep op artikel 142 uit de pensioenwet wegens uitzonderlijke omstandigheden de grenzen tijdelijk oprekt of door aanpassing van de “rekenrente”. De Federatie is van mening dat gelet op de lage en bijna negatieve rente nu aanpassing van de rekenrente op basis van verwacht rendement de enige juiste weg is. Minister Wouter Koolmees en directeur Klaas Knot van de DNB houden echter stug vast aan de risicovrije rente. Zij moeten dit loslaten! Voor de bepaling van de premie mag van beide heren al jaren met een hoger verwacht rendement worden gewerkt. Gebruik het verwachte rendement, uiteraard voorzichtig bepaald, nu ook bij de berekening van de kosten van de uit te keren pensioenen.

Het stug vasthouden aan de risicovrije rente in een tijd met lage of zelfs negatieve rente is de bijl aan de wortel van ons wereldwijd geprezen pensioensysteem. Kortom: Het is de hoogste tijd dat de rekenrente wordt aangepast. Dat geeft ook meer ruimte aan het Philips pensioenfonds om te indexeren. Het zou ook goed zijn voor de Philips Gepensioneerden die inmiddels al zo’n 10%  indexatieachterstand hebben opgelopen. Jongere generaties kunnen de indexatieachterstand misschien nog inlopen, maar veel van de Philips gepensioneerden hebben die tijd niet meer.

De Peijesjongers

Na de toespraak kon het publiek genieten van het optreden van de Peijesjongers. Ze hebben in twee sessies tien tot vijftien van hun beste songs op het podium gebracht, uiteenlopend van Engels, Duits, Nederlands en Fries met tot slot als klap op de vuurpijl het ‘Slavenkoor’ in het Fries vertaald door Roel Oostra. Stand-upcomedian Jacob Spoelstra Het optreden van de stand-upcomedian Jacob Spoelstra kon volgens bezoekers op zijn zachtst gezegd als zeer verfrissend worden betiteld. Na de pauze was het publiek direct geboeid door zijn rappe en inspirerende woordspelingen. De grappen en grollen in een vlotte interactie met de zaal vielen bijzonder in de smaak. Het jubileumfeest werd afgesloten met een kbuffet.

Voor meer info: mail naar info@kontakt-philips.nl of bel met secretaris Frans Roorda 0512-512414, of zie www.kontakt-philips.nl