Feanster Sequens wint Frysk songfestival Liet: en nu verder!

Surhuisterveen - Sequens uit Surhuisterveen/Oudega is de grote winnaar geworden van Liet, it Fryske songfestival, dat vrijdag gehouden werd in popcentrum Neushoorn in Leeuwarden.

Het duo, bestaande uit Wieger Jelsma (60) uit Oudega en Angeline Westra (55) uit Surhuisterveen, kreeg de juryprijs voor Do bist frij. Sequens kreeg ook de muzikantenprijs, toegekend door de gezamenlijke deelnemers van Liet. Het duo werd daarnaast nog tweede bij de tekstprijs, die ging naar Volk. Sequens mag in april Fryslân verdedigen op Liet Internasjonal, het Europese minderhedensongfestival in het Deense Abenraa. ,,Dat fine wy echt in ear’’, zegt Westra.

Supergrutsk

,,Wy binne supergrutsk. Wy hienen freed sels ek wol it idee dat it lekker gie. It sjongen en spyljen gie hiel goed en it wie in hiel relaxte jûn. Ek achter de koulissen wie it hiel noflik, hiel kollegiaal en mei respekt foar inoar. De organisaasje wie echt perfekt.’’

Westra schreef zelf de tekst van Do bist frij, dat gaat over een meisje dat ontsnapt aan een loverboy. Het is een jazzy nummer, dat wel een goed beeld geeft van het repertoire van het duo, zegt Westra. ,,No is dit in hiel searieus ferkse, mar wy ha ek wol frolike nûmers, hear. Wy sjonge meast eigen lieten, mar ek wolris in bekende cover, fan Fleetwood Mac of Boney M of sa. Mar dan wol altyd mei ús eigen muzikale sauske der oerhinne.’’

Datum prikke

Westra schrijft alle teksten van de eigen nummers en daarvan hebben ze inmiddels genoeg voor een eigen cd, vertelt ze. ,,As it moat kinne wy wol twa cd’s meitsje. Wy wienen it der earder al oer iens dat it marris wêze moat, mar wy hienen hieltyd tefolle drokte. Wy sille no meikoarten echt in datum prikke. Dan nimme wy op by Geert Hiemstra, hjir yn Surhústerfean. Dy hat in mobile studio, mar dy kin no moai thúsbliuwe, wy rinne dêr wol hinne.’’

Een cd is eigenlijk ouderwets, weten Westra en Jelsma, maar vooral bij optredens is er veel vraag naar. ,,It komt no allegear moai by inoar. En wy binne sels ek wol wat âlderwetsk, wy fine it lekker om echt in cd yn hannen te hawwen, dan is it taastber. Ek sûnder Liet wie dy cd der wol kaam.’’

Klik

Westra en Jelsma kennen elkaar pas een paar jaar, ze werden aan elkaar voorgesteld nadat Westra op een feestje de vraag kreeg wanneer zij haar muzikale carrière nu eens serieus zou oppakken. ,,Ik sei: ik sykje allinnich noch in goeie gitarist. Ik hie altyd wol yn bands spile en ek wol solo, mar doe kaam Wieger en dat klikte geweldich, echt perfekt. Wieger is echt de bêste gitarist dy’t ik ken.’’ De klik bleef niet beperkt tot de muziek, ze werden al snel een stel, ook al wonen ze nog wel altijd apart. ,,Mar ik bin de helte fan de tiid yn Aldegea’’, zegt Westra lachend.

Ze komt oarspronkelijk van Curaçao op de Nederlandse Antillen, maar is opgegroeid in Surhuisterveen. ,,Ik bin oannaam en grutbrocht troch hiele leave minsken. Minsken sjogge der faak wol wat frjemd fan op dat in donkere frou Frysk praat, dan steane se earst eefkes mei de mûle iepen te sjen. Mar ik wit net better, ik bin grutbrocht op de buorkerij. Ik haw altyd Frysk praat en skriuw ek Frysk. Ik ha der noait les yn hân, mar der binne fansels hiele goeie wurdboeken. En as it offisjeel moat, lit ik it faak eefkes neisjen. Ik praat fansels Wâldfrysk en op it toaniel moat it al wat geef wêze.’’

Dromen

Westra en Jelsma hebben beiden al een heel muzikaal leven achter zich. Zo speelt Jelsma ook in de Drachtster folkgroep Stanza en zingt Westra bij de Feanster band Connected, waarmee ze eerder ook optrad op de Feanster Music Night. Over de toekomst durven ze nog niet te veel te dromen, maar met het etiket Winnaar Liet 2019 achter hun naam zullen ze vast wel kansen krijgen, zegt Angelina Westra. En een hit leek altijd onmogelijk met een Fries liedje, maar Twarris, dat vrijdag als speciale gast optrad op Liet, heeft met Wêr Bisto voor altijd laten zien dat niets onmogelijk is.

Tekst Fokke Wester