Provincie Friesland: 'Geen nieuwe vaarweg naar Heerenveen, nog één onderzoek naar vaarweg Drachten en toekomst Hegewarren'

HEERENVEEN - Gedeputeerde Staten van Friesland laat geen nieuwe vaarweg graven naar Heerenveen. Omdat de gemeente Heerenveen volgens de provincie niet gaat meebetalen, is een bypass bij Terherne van de baan.

De gemeente Heerenveen wil de beroepsvaart en de recreatieve vaart ter hoogte van knooppunt Terherne scheiden. Een extra bypass, speciaal voor de beroepsvaart, ziet de gemeente Heerenveen als de beste oplossing. De provincie wilde wel meedenken met de gemeente, op voorwaarde dat Heerenveen ook zou meebetalen aan de eventuele vaarweg.

Omdat dat niet gebeurt, wil gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, verkeer en vervoer) vasthouden aan een eerder besluit van de Provinciale Staten: vanaf 1 juli 2021 mogen er geen klasse Va-schepen meer van Terherne naar Heerenveen varen. Eigenlijk mag dat nu al niet, maar de schepen hebben een ontheffing gekregen. Die loopt in 2021 af, de provincie gaat die ontheffing niet verlengen.

Wel wil de provincie de bedrijven een beetje tegemoet komen. Kleine Va-schepen, van 86 meter lang en hooguit 10,50 meter breed, mogen wel naar Heerenveen blijven varen. Op dit moment ligt de grens bij een breedte van hooguit 10 meter.

Het bouwen van zogenoemde terminals langs het Prinses Margrietkanaal is een te duur alternatief. De kosten zouden niet opwegen tegen de baten. Bovendien liggen er met terminals in Leeuwarden en Steenwijk al twee overslagstations in de buurt.

Lees ook | Provincie legt vaarwegenplan op tafel: spooraquaduct bij Leeuwarden, nog geen nieuwe vaarweg naar Drachten

Nog één onderzoek naar vaarweg Drachten

De vaarweg naar Drachten, een dossier dat al tientallen jaren loopt, is nog niet afgeschoten. De provincie gaat samen met Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland nog een keer kijken of het haalbaar is een nieuwe vaarweg te graven. De enige optie die ze nog hebben: dwars door veenpolder Hegewarren.

De provincie zit in de maag met de veenpolder tussen De Veenhoop, Grou en Earnewâld. Het waterpeil in de polder is te laag, waardoor het natuurgebied De Alde Feanen verdroogt en het veen oxideert.

De oxidatie van het veen zorgt ervoor dat de bodem nog verder daalt. Het wordt voor de overheden steeds lastiger om het leven in de polder beheersbaar en betaalbaar te houden. Op dit moment wonen en werken er zes boeren in het gebied.

Het Wetterskip, de provincie en Smallingerland steken ieder 150.000 euro in een eindonderzoek. Die moet uiterlijk volgend najaar duidelijk maken wat er met Hegewarren gaat gebeuren: onder water zetten, een hoger water peil of zo houden als het nu is. Bij enkele van de scenario’s wordt ook gekeken of het lukt om een vaarweg te graven vanaf het Burd naar de Wide Ie. ,,Blijkt uit onderzoek dat het moet blijven zoals het nu is, dan komt er ook geen vaarweg’’, aldus gedeputeerde Avine Fokkens.

Fokkens hoopt dat er volgend najaar ook duidelijkheid is voor de zes boeren in de polder. ,,Ze leven al jaren in het ongewisse en hebben recht op duidelijkheid."

Provinciale Staten praat eind november over het onderwerp. Zij hebben het laatste woord.