Dubbel feest kinderopvang Us Boartersplakje

Frieschepalen Vrijdag 30 augustus was het feest op kinderopvang Us Boartersplakje in Frieschepalen. De locatie bestond namelijk vijf jaar. Dit werd gevierd met verscheidene activiteiten en traktaties voor alle kinderen die op deze locatie worden opgevangen.

Natuurlijk waren de ouders ook welkom. Tegelijk met het het vijfjarig jubileum werd ook het certificaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ uitgereikt. De locatie werkt sinds het najaar van 2015 met een beleid dat erop gericht is de tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Ze hebben het begeleidingstraject nu afgerond en het certificaat behaald.

Us Boartersplakje is een zelfstandige kinderopvang, opgezet door Geeske Annema en Jilda van der Heide. Er wordt flexibele, kleinschalige opvang geboden. Naast de kinderopvang van 0 tot 4 jaar is er buitenschoolse opvang. Samen met de pedagogisch medewerksters Thea, Martje en Nathaly wordt volgens de volgende visie gewerkt: een omgeving creëren waarin kinderen zich veilig, vertrouwd en thuis voelen.

Tweetalig

Het tweetalig beleid ziet er als volgt uit: Geeske, Jilda, Thea en Martje spreken consequent Fries met alle kinderen. Nathaly doet dit in het Nederlands. Beide talen krijgen aandacht in het activiteitenaanbod, zoals tijdens het voorlezen en zingen. Door de beide talen duidelijk van elkaar te scheiden, leren de kinderen de talen goed uit elkaar te houden en kunnen ze op latere leeftijd bijvoorbeeld gemakkelijker een derde en vierde taal leren en beter multitasken.

Een zogenaamde visitatiecommissie heeft een bezoek gebracht aan Us Boartersplakje. Deze commissie kijkt naar het taalbeleid, de taalomgeving en het pedagogisch taalklimaat. Over de taalomgeving schrijft de commissie onder andere: “De liedsters ha genôch feardichheden, middels en metoaden om har taaloanbod te presintearjen en dogge dat ek op in passende en nijsgjirrige wize.”

Tijdens het certificeringstraject krijgt Us Boartersplakje begeleiding van het SFBO, kennissintrum meartaligens jonge bern. Bij het SFBO zijn ruim 250 kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties aangesloten en dit aantal groeit nog steeds.