Jaarverslag van gemeente Smallingerland

Drachten - In 2018 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland gestart met het uitvoeren van het collegeprogramma Durf te doen. In het jaarverslag 2018 staat wat de stand van zaken van dit programma is. Het college is tevreden over wat de gemeente samen met inwoners, bedrijven en instellingen heeft bereikt. Dat neemt niet weg dat de gemeente het jaar 2018 afsluit met een negatief jaarresultaat.

Rekeningresultaat

De reguliere bedrijfsvoering is afgesloten met een negatief resultaat van € 1,6 miljoen. Dit komt vooral vanwege de extra kosten in de jeugdzorg en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het college is gestart met een herschikkingsoperatie. B&w kijkt terug op welke onderdelen we moeten herschikken om tot een toekomstig positief resultaat te komen. Deze inventarisatie wordt binnenkort aan de raad aangeboden.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Ondanks dat er geen vet meer op de botten zit heeft het college in 2018 veel bereikt. Een aantal van deze onderwerpen wordt hieronder kort uitgelicht.

Inwoner heeft voorrang

Het college vindt het verbeteren van de dienstverlening en omgevingsgericht werken belangrijk. Zo is een geslaagde koopzondag ingevoerd.

Bovendien heeft deze gemeente een wethouder die expliciet de opdracht heeft om te zorgen dat de inwoner centraal staat. Dit betekent dat de gemeente inzet op meer dialoog met onze inwoners, meer inspraak en verbetering van de rechtsbescherming en de dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is dat met succes het inloopspreekuur voor wethouders is ingevoerd. Iedereen kan donderdag tussen 17 uur en 18 uur zonder afspraak een wethouder bezoeken.

Cultureel hoogtepunt

Voor Smallingerland was Kulturele Haadstêd 2018 een succesjaar. Zoals de circustheatervoorstelling Finestra Aperta. Maar ook de Turfrace, waarbij de schepen van Drachten naar Leeuwarden voeren. Kulturele Haadstêd 2018 heeft veel inwoners enthousiast gemaakt. Zoveel, dat veel projecten zoals Woodlandartproject en de Iepenloftspullen doorgaan in 2019.

Duurzame gemeente

In 2018 heeft het college zich samen met de inwoners ingezet om een duurzame en energiezuinige gemeente te worden. Hierbij zijn de dorpen en wijken betrokken.

Smallingerland is tweede snelst groeiende gemeente

Met een banengroei van 2,5 % is Smallingerland de tweede snelst groeiende stedelijke economie van Fryslân. In 2018 is het aantal banen in Smallingerland met meer dan 1.500 gestegen. Hierdoor is het werkloosheidspercentage van 7,9% naar 5,3% gedaald. Het aantal bedrijven nam met 252 toe, naar 4.931. Het aantal mensen dat van een bijstandsuitkering gebruik maakt, daalde in 2018, maar is nog steeds hoog. Het blijft zorgelijk dat nog steeds veel mensen aan de kant staan.

Een sociale gemeente

Ook het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling en transformatie van het sociaal domein. De doorontwikkeling van de gebiedsteams en het onderbrengen hiervan in Carins, als één loket voor alle zorg voor onze inwoners, is een belangrijke stap.

Door de regeling waarbij een aanvullend ziektekostenpakket vanuit de bijzondere bijstand wordt gefinancierd, is voorkomen dat mensen met hoge incidentele zorgkosten te maken krijgen. Gelukkig zijn de kosten van schuldhulpverlening licht gedaald. De gemeente hoopt dat deze daling doorzet en het laagdrempelig PING-loket, waar mensen voor ondersteuning terecht kunnen, haar vruchten blijft afwerpen.