Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling afval

Burgum - De gemeente Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling van het huishoudelijk afval. Hiervoor heeft het college een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. In dit plan geeft de gemeente aan hoe het in de toekomst om wil gaan met het inzamelen, ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval. Wethouder Andries Bouwman: „We willen onze inwoners stimuleren en de service bieden om het huishoudelijke afval nog beter te kunnen scheiden. Zo worden waardevolle grondstoffen als bioafval, papier en karton, textiel en glas bewaard voor hergebruik en de hoeveelheid restafval verminderd.”

Van 136 naar 30 kg restafval

Het college sluit aan bij de wens van de raad om de landelijke milieu Van Afval naar Grondstof (VANG) doelstellingen te volgen. Het grondstoffenbeleidsplan is erop gericht om in 2025 de hoeveelheid huishoudelijk restafval (fijn, grof, bouw en sloop) van de huidige 136 kg naar 30 kg per inwoner per jaar terug te brengen en 90% van het afval te scheiden. Uit recente scheidingsproeven blijkt dat veel groente, fruit en tuinafval, oud papier, textiel, glas, klein chemisch afval en elektrische apparaten nog onterecht in de Sortibak (grijze container) verdwijnen. Deze grondstoffen kunnen niet worden nagescheiden voor hergebruik omdat dit technisch niet mogelijk is of omdat bijvoorbeeld papier en textiel vervuild raakt. Grondstoffen die verdwijnen in de Sortibak verdwijnen dan bij het restafval en worden verbrand.

Inwoners stimuleren en service bieden

Het uitgangspunt voor de nieuwe afvalinzameling is de inwoners zoveel mogelijk te stimuleren en service te bieden om het huishoudelijk afval gescheiden aan te bieden. Denk hierbij aan het verruimen van de openingstijden van de milieustraat, gemeente dekkend ophalen van het oud papier en plaatsing van ondergrondse containers voor textiel en glas. In het grondstoffenbeleidsplan heeft het college twee manieren uitgewerkt om de VANG-doelstellingen te behalen. Een methode met een volume prikkel en een methode met een financiële prikkel. Het college stelt de raad voor trapsgewijs een nieuwe manier van afvalinzameling in te voeren en te kiezen voor de methode met volume prikkel. Met frequentie gestuurd scheiden, ofwel het restafval minder vaak ophalen en het bioafval vaker ophalen, wil het college hiermee aan de slag.

Besluitvorming

Het grondstoffenbeleidsplan wordt zes weken ter inzage gelegd waarbij alle inwoners de gelegenheid krijgen zienswijzen in te dienen. Het plan wordt 20 juni opiniërend aan de raad voorgelegd. 19 september 2019 wordt het grondstoffenbeleidsplan besluitvormend aan de raad voorgelegd.