Gorredijk krijgt steviger inbreng in bestuur van de Skâns

Gorredijk - Gorredijk krijgt een steviger inbreng in het bestuur van de Skâns. In de nieuwe opzet die de gemeente voor ogen heeft kunnen vier van de vijf zetels door het dorp worden gevuld.

De verzelfstandiging van De Skâns is het gevolg van de motie van de PvdA die de Opsterlandse gemeenteraad al vorig jaar januari unaniem heeft aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen 'alles in het werk te stellen om tot een nieuw stichtingsbestuur te komen, waarin de krêft van de mienskip tot uiting moet komen'.

Handen ineen

Inmiddels hebben diverse gesprekken tussen de gemeente en de huidige Raad van Toezicht (RvT) plaatsgevonden over het bestuur van De Skâns. De huidige RvT is bereid om mee te werken aan een grotere betrokkenheid van het dorp bij het bestuur van De Skâns. De Skâns en de gemeente slaan nu de handen ineen om bestuursleden voor De Skâns te werven. Verder krijgt De Skâns een ander bestuursmodel en het komt het cultureel centrum volledig los te staan van de SCON en Atelier Majeur.

De Stichting De Skâns kent op dit moment een bestuursmodel met een Raad van Toezicht. De gemeente heeft gevraagd om dit model te heroverwegen gezien de schaal van de organisatie en de gewenste betrokkenheid van het dorp bij De Skâns. De RvT is bereid om over te gaan naar een model met een toezichthoudend bestuur, zoals gebruikelijk is bij veel kleinere maatschappelijke organisaties. In praktische zin verandert er niet zoveel. Toezicht en uitvoering zijn en blijven gescheiden. De belangrijkste consequentie is dat de directeur van De Skâns statutair geen bestuurder meer is. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie.

Verzelfstandiging

De Skâns maakt op papier onderdeel uit van een concernmodel. Onder de SCON (Stichting Culturele Organisaties Nederland) ressorteren twee stichtingen: De Skâns en Atelier Majeur. Daaraan komt een einde. De SCON wordt opgeheven en de beide stichtingen gaan zelfstandig verder. Dat houdt als vanzelf een grotere betrokkenheid van het bestuur van De Skâns op het dorp in.

De verzelfstandiging van De Skâns evenals de wijziging van het bestuursmodel betekenen dat de statuten van De Skâns aangepast moeten worden. Dat gebeurt nadat de vacatures voor het toezichthoudend model zijn ingevuld.
Het nieuwe bestuur van De Skâns bestaat straks uit vijf leden met de profielen Human Resource Management (HRM), Juridisch, Financiën, Cultuur en Welzijn/sociaal cultureel werk. De profielen HRM, cultuur en sociaal cultureel werk/welzijn zijn vacant.

 

Wervingsprocedure

De leden voor het toezichthoudend bestuur zullen uit Gorredijk gerekruteerd worden, om zo de inbreng vanuit het dorp te verstevigen. Indien dat lukt komen vier bestuursleden uit Gorredijk. De leden van het bestuur kiezen vanuit hun midden de voorzitter.

De gemeente ondersteunt en adviseert het stichtingsbestuur met de werving. Normaliter is dat de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf. Aangezien een motie van de raad de aanleiding is geweest om in gesprek te gaan over de governance van De Skâns, is deze vorm van samenwerking vanzelfsprekend. De werving start eind mei en wordt naar verwachting afgerond voor de zomer. Het nieuwe bestuur kan dus na het zomerreces van start.