Tijnje gokt op de combinatie van Abba en Ulesprong

Tijnje - Het naspelen van een film is een risico, vooral als het gaat om zo’n goedbekeken film als de Abba-musical Mamma Mia.

Toch neemt de Stichting Iepenloft De Tynje die gok. Want hun Friese versie is vanaf volgende week woensdag 22 mei onder de titel Wit Jim Mem It Wol te zien bij de theeschenkerij op de Ulesprong.

Uitverkocht

Het publiek is nieuwsgierig genoeg, zo blijkt uit de kaartverkoop. De première van woensdag is al uitverkocht en dat geldt ook voor de volgende voorstellingen op 24, 25, 28 en 29 mei en 1 juni. Daarom is een uitvoering toegevoegd op 31 mei. ,,En dy sit ek al heal fol’’, zegt Hans van der Linden van de Stifting Iepenloft De Tynje trots. ,,Dat hâldt yn dat wy sân kear 325 minsken ûntfange meie.’’

Tijnje speelt sinds 2010 iepenloftspullen en dit is het vierde, na Jesus Christ Superstar, Piraten en Spetters. ,,Mamma Mia wie wol in winsk fan my’’, zegt Van der Linden. ,,It is earder spile, bygelyks yn Wergea. Dêr ha wy doe as bestjoer ek hinne west te sjen en doe ha wy besluten om it ek te spyljen. It wurdt hjir dochs hiel wat oars.’’

Royalties

Wit jim Mem it wol! is een vrije bewerking van de wereldberoemde musical Mamma Mia. Regisseuze Jelmar Hoekstra combineerde de originele film (met onder andere Meryl Streep) en het vervolg Mamma Mia, here we go again! Ze voegde wat extra scènes en personages toe en daarmee heeft Tijnje zijn eigen voorstelling, die nog steeds bol staat van dans, muziek en een flinke dosis humor.

De Abba-liedjes maken het wel een dure voorstelling, want Björn en Benny krijgen als schrijver en componist uiteraard hun royalties, maar ze vormen ook de grote aantrekkingskracht van de musical. ,,Ik bin 52 en koe fansels alles noch wol, mar myn dochter fan 22 sjongt ek alles mei, dizze muzyk is echt tiidloas.’’

Mamma Mia is inderdaad hoog gegrepen, erkent Van der Linden. ,,Wy ha ek bewust net de namme Mamma Mia brûkt, want dan leist de latte wol hiel heech. De ferwachtings binne no ek al heech, mar ik tink dat wy it wol kinne. Wat wy tafoegje oan de film is it Frysk en fansels it prachtige plak. Ik wol net tefolle ferklappe, mar der docht ek in skûtsje mei en as it moai waar is en de sinne giet ûnder oer de Heafeart en de Boarn, dan is it hjir echt in sprookje. As it wurdt sa’t it betocht is, dan wurdt it in plaatsje. Moaier kin it hast net.’’

Voor en door

Van de spelers komt de helft uit eigen dorp, schat Van der Linden. Dat de spelers ook moesten kunnen zingen en dansen maakt de spoeling uiteraard wel dunner. ,,Dochs wol it bestjoer wol graach dat it echt foar en troch de Tynje bliuwt, dus allinnich mar minsken fan bûten soe foar ús net goed fiele. Wy dogge it om de trije jier, oars wurdt it echt in te grutte belêsting. ’’

Uiteraard heeft ook Tijnje de kans dat het weer tegenzit. Daarom is voor elke voorstelling een reserve-datum gepland. ,,Wa’t in kaartsje keapet moat altyd twa dagen frij hâlde, mar oant no ta is it hjir altyd goed gien. By tonger is it fansels direkst oer, mar as it allinnich mar reint giet it wol troch. Dat is dan spitich, mar ik ha oait in foarstelling fan Jesus Christ Superstar meimakke yn’e rein en dat wie ien fan de moaiste dy’t ik oait sjoen haw.’’

www.iepenloft.frl