Schuilingcongres in Earnewâld over toekomst veenlandschap in Fryslân

Earnewâld - Hogeschool Van Hall Larenstein en het Kenniscentrum Landschap van de RUG houden woensdag 8 mei het Schuilingcongres met als thema toekomst voor veen.

Deskundige sprekers geven inzage in de geschiedenis en toekomstscenario’s van veengebieden in Fryslân. Wat is het belang van onze veengebieden en hoe kunnen we het verdwijnen van veen laten stoppen?

Veengronden zijn onlosmakelijk verbonden met het karakteristieke en klassieke landschapsbeeld van Nederland, maar de toekomst van veengronden staat momenteel stevig ter discussie. Op den duur verdwijnt al het veen wat grote gevolgen heeft voor het ecosysteem en het landschap. Door de voortgaande ontwatering van veengebieden, noodzakelijk voor het agrarisch gebruik, zakt het maaiveld in sommige gevallen met een centimeter per jaar. Daarnaast zal door drooglegging van de top van de veengronden zuurstof in de bodem doordringen.

Hierdoor oxideert, ofwel verbrandt, het veen en neemt het volume af. Mede door de klimaatdiscussie wordt er naar mogelijkheden gezocht om de teloorgang van de karakteristieke veengebieden te stoppen. Niet alleen in Fryslân maar ook elders in Nederland. Maar of dit gaat lukken en wat de financiële gevolgen zijn voor de boeren in deze gebieden stelt nog een hoop ter discussie.

Schuilingcongres

De organisatie van het Schuilingcongres is ervan overtuigd, dat het programma van dit jaar de deelnemers inzage geeft in de landschappelijke en cultuurhistorische aspecten van het veenweidegebied in Fryslân. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden om het verdwijnen van het veenlandschap te stoppen of te vertragen en de sociaal-maatschappelijke consequenties van dergelijke maatregelen.

In het ochtendprogramma worden vijf presentaties gegeven door deskundigen die betrokken zijn bij het onderzoek naar veenlandschappen en bij projecten om de oplossingen in de praktijk te brengen. In het middagprogramma kunnen de deelnemers in het veld kennismaken met de verschillende problemen die spelen in het veenlandschap ‘De Alde Feanen’ en worden de resultaten van herstelmogelijkheden in ogenschouw genomen.

Het congres is vernoemd naar Roelof Schuiling (1854-1936). Hij was één van de belangrijkste grondleggers van het aardrijkskunde-onderwijs in Nederland. De voorgaande uitvoeringen van het Schuilingcongres trokken circa 80-90 deelnemers, voornamelijk aardrijkskundedocenten uit de drie noordelijke provincies, maar ook terreinbeheerders, medewerkers van overheden, lokale natuurgidsen en studenten.

Kijk voor meer informatie over het Schuilingcongres op: www.itfryskegea.nl/schuilingcongres