Mountainbikers zaaien wilde bloemen langs MTB-route Beetsterzwaag

Beetsterzwaag - Een deel van de Mountainbikeroute Beetsterzwaag wordt dinsdagavond ingezaaid met wilde bloemen. Zo helpen de fietsers de bijen en andere insecten.

Op het terrein van de Cornelia-Stichting in Beetsterzwaag is een stuk bosroute van de ATBrouteD7B, de mountainbike-route Beetsterzwaag, vernieuwd. De route lag op een terrein waarvan het aanwezige fijnsparbosje gekapt moest worden door sterfte van de bomen. De MTB-route is weer opnieuw aangelegd en ook het bos wordt weer opnieuw aangeplant, zij het met andere boomsoorten. Om de bermen naast de vernieuwde MTB-route een ecologische ‘boost’ te geven, wordt er dinsdag 30 april een speciaal bloemenmengsel met wilde bloemen ingezaaid.

De MTB-Route Beetsterzwaag loopt over het terrein van wel 18 verschillende eigenaren. Bij de route is veel zorg besteed aan de inpassing in het landschap, het voorkomen van conflicten tussen recreanten en voorkoming van verstoring van de natuur. De Stichting D7B is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de mountainbike route Drachten – Beetsterzwaag. Met vrijwilligers wordt de afwatering verbeterd, zand opgebracht, blad geblazen, gesnoeid en gemaaid.

Vignet Natuurmonumenten

Voor het gebruik van de ATBrouteD7B is een landelijk MTB-vignet van Natuurmonumenten verplicht. Met de opbrengsten van het vignet kan het terrein onderhouden worden en kunnen natuurbeschermingsmaatregelen genomen worden. En om de natuur een extra handje te helpen, bedachten de mountainbikers om het terrein naast de route in te zaaien met bloemenzaad.

Eelco Schuurmans (Stichting D7B): ,,In een artikel in het tijdschrift van Natuurmonumenten las ik over de verdrukking van bijen, vlinders en andere insecten. En dat we, door meer plaats te maken voor wilde bloemen, deze dieren kunnen helpen. Ik heb contact gelegd met Natuurmonumenten en zo kwam het balletje aan het rollen. Gezamenlijk gaan we nu een 2000 m2 met bloemzaad inzaaien.” Natuurmonumenten stelt het bloemenzaad gratis beschikbaar.

Groene Parels

De Cornelia-Stichting is een vermogensfonds, dat de opbrengst van het vermogen inzet voor onderzoek en projecten ten behoeve van kinderen en jongeren met een beperking in de ruimste zin des woords. De stichting heeft zich, samen met andere grootgrondbezitters in de omgeving van Beetsterzwaag, verenigd in de Opsterlandse Groene Parels (OGP). Sinds zij in 2008 een visie over het gebied publiceerden, zijn er onder andere al lanen en parkstructuren hersteld. Gezamenlijk borgen ze een gezonde verhouding tussen natuur, cultuur, recreatie, en economie.

Bosgroep Noord-Oost Nederland, beheerder van het terrein van de Cornelia-Stichting, is intermediair tussen de verschillende partners (OGP, NM, D7B, Cornelia-Stichting) bij de wederopbouw van de ATB-route en het
inzaaien van de bermen.

Zie ook:
www.atbrouted7b.nl
http://cornelia-stichting.nl/
https://www.natuurmonumenten.nl/wilde-bloemen
https://www.natuurmonumenten.nl/friesland/route/mtb-route-beetsterzwaag