Polderhoofdkanaal voortaan open voor grotere schepen

De Veenhoop/Nij Beets - Het Polderhoofdkanaal gaat open voor de pleziervaart van 15 mei tot 15 september. Voortaan mogen er schepen door met een vaardiepte tot 1.10 meter.

De ecologische waarden van het Polderhoofdkanaal zijn verbeterd sinds het kanaal in 2015 is opengesteld voor de pleziervaart. Dat blijkt uit de jaarlijkse onderzoeken. Net als voorafgaande jaren blijkt uit de jaarlijkse monitoring dat in 2018 ook in de compensatiegebieden een behoorlijke vooruitgang is te zien.

Monitoring

Sinds de heropening van het Polderhoofdkanaal voor de recreatievaart op 1 juli 2015 wordt jaarlijks de natuurontwikkeling in het kanaal en de compensatiegebieden in beeld gebracht door de monitoringscommissie. Op basis van de rapportage en het advies van de monitoringscommissie besluiten de colleges van Opsterland en Smallingerland over de openstelling van het Polderhoofdkanaal.

De eerste jaren nadat aan beide zijden van het kanaal de sluizen opnieuw waren uitgegraven bleef het kanaal beperkt open, zowel in tijd als wat betreft de vaardiepte. Sinds 2015 is het seizoen langer geworden en worden ook steeds grotere schepen toegelaten. Vorig jaar werd de vaardiepte al vergroot van 90 cm naar 1 meter. De monitoringscommissie heeft in haar nieuwste rapportage aangegeven dat er geen bezwaar is om de vaardiepte met nog eens 10 cm te vergroten.

Vijf jaar

De monitoring is afgesproken voor de eerste vijf jaar na de openstelling, tot en met 2019. De biotische monitoring wordt uitgevoerd door het ecologisch adviesbureau Koeman en Bijkerk (Haren). Daarnaast voert het Wetterskip Fryslân de abiotische monitoring uit.

Het Polderhoofdkanaal loopt van De Veenhoop naar Nij Beets, dus door de gemeenten Smallingerland en Opsterland. Beide colleges moeten daarom besluiten over de periode van openstelling en maximale diepgang. Voor de recreant is het logisch, dat over het gehele traject gelijke regels gelden. Ambtelijk worden daarom de standpunten afgestemd en de besluitvorming vindt in beide colleges gelijktijdig plaats.

Vertroebeling

De diepgang van vaartuigen heeft invloed op vertroebeling van het water. Het doorzicht in het kanaal heeft invloed op de ontwikkeling van de watervegetatie en gestreepte waterroofkever. Er wordt daarom beoordeeld op het doorzicht van het water, de ontwikkeling van de vegetatie en het aantal gestreepte waterroofkevers in het Polderhoofdkanaal, de zogenaamde nevengeulen en de drie compensatiegebieden.

Uit de monitoring 2018 blijkt dat het doorzicht van het water redelijk stabiel is. Het voorzichtige herstel van de vegetatie heeft zich in 2018 verder doorgezet en in zijn algemeenheid neemt de populatie van de Gestreepte waterroofkever in het onderzoeksgebied toe. Ook horstvormende planten, die belangrijk zijn voor de gestreepte waterroofkever, breiden zich uit.

Toename Waterroofkever

De compensatiegebieden ontwikkelen zich ecologisch steeds beter. Een aantal planten is in 2017 actief ingebracht, maar ook spontane ontwikkeling is aanwezig. De gestreepte waterroofkever handhaaft zich op verschillende locaties in het PHK. In de nevengeul is een toename van de kever en in het compensatiegebied Alddjip is zelfs een duidelijke toename.

,,Ik ben verheugd dat uit het advies van de monitoringscommissie blijkt, dat het goed gaat met de ecologische waarden in het kanaal. Daarom kan voor de openstelling van de pleziervaart dezelfde openingstijden gehanteerd worden als de Turfroute, dus van 15 mei tot 15 september'', aldus wethouder Rob Jonkman van Opsterland.