Jan Rijpstra: ‘Lelylijn voor Drachten een must’

Drachten - - Voor de bereikbaarheid van de regio Drachten is de Lelylijn een must. Dat zei de nieuwe burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland woensdagavond na zijn installatie.

In zijn slotwoord roemde Rijpstra de Friese samenwerking op toeristisch en economisch gebied en hij beloofde zich met het college in te zullen zetten voor de spoorlijn langs Drachten. ,,Voor de bereikbaarheid van deze regio is de Lelylijn een must. De gemeenteraad heeft gisteravond nog een motie aangenomen om aan te sluiten bij eerdere initiatieven van de gemeenten Noordoostpolder en Heerenveen en Provinciale Staten van Fryslân, om de aanleg van de spoorlijn te bevorderen. Aan de slag dus, ik ga er voor. Mijn mensbeeld is positief. Ik sluit me graag aan bij het motto van de gehandicaptensport: kijk naar wat kan, niet naar wat niet kan, kijk naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen. Ik ga aan de slag, onder het motto: Sizzen is neat, dwaan is in ding.’’

De installatie van Jan Rijpstra tot burgemeester van Smallingerland vond woensdagavond plaats tijdens een bijzondere raadsveradering. In de raadszaal moesten rijen stoelen worden bijgeplaatst om alle belangstellenden een zitplaats te geven. Onder de gasten was een grote delegatie uit Noordwijk, waar Jan Rijpstra tot oudejaarsdag burgemeester was. Verder waren burgemeesters van omliggende gemeenten aanwezig en ook oud-burgemeesters Tjeerd van Bekkum en Pieter van der Zaag van Smallingerland.

Ingekomen stuk

De raadsvergadering werd geleid door nestor Klaas van Veelen (ChristenUnie), vice-voorzitter van de raad. Zoals het een goede agenda betaamt stond daarop als eerste punt de ingekomen stukken. Dat was er slechts eenje, maar wel een die essentieel was voor het doorgaan van de vergadering: het besluit van koning Willem-Alexander om Jan Rijpstra te benoemen tot burgemeester van Smallingerland. Raadsgriffier Gert-Jan Fokkema las het voor.

CdK Arno Brok verwelkomde in zijn toespraak in het bijzonder Anneke Rijpstra, dochter van Hedzer Rijpstra, die van 1970 tot 1982 Commissaris van de Koningin in Friesland was. Zij is een volle nicht van Jan Rijpstra. ,,It is in grutte ear dat jo hjir jûn by ús wêze wolle. Fryslân bewarret in soad waarme herinneringen oan jo heit.’’ Brok noemde ook Van der Zaag. ,,Pieter van der Zaag hat hjir fan 1989 oant 2005 sechttjin jier boargemaster was. Yn de fjirtjin jier dêrnei is Jan Rijpstra no al de fyfde boargemaster. It is ek net om’e nocht dat de ried frege hat om in nije boargemaster dy’t syn ambtsperioade fan seis jier ôfmakket hjir. Sjoen de leeftyd fan Rijpstra (63) komt dat aardich út.’’

Stabiliteit

Brok refereerde aan het afscheid van Rijpstra in zijn vorige gemeente Noordwijk, die op 1 januari door een gemeentelijke fusie met Noordwijkerhout ophield te bestaan. ,,Se neamden jo earlik, oprjocht en enthousiast. Dat binne de selde eigenskippen dy’t hjir by’t sykjen nei in nije boargemaster nei foaren kamen.’’ Er ligt volgens Brok ook een belangrijke taak voor de nieuwe burgemeester om te zorgen voor rust en stabiliteit in de ambtelijke organisatie, na een periode van veel veranderingen.

Brok noemde Smallingerland een van de belangrijkste gemeenten van Fryslân, vooral in economisch opzicht. Het aantal banen groeide hier vorig jaar sterker dan het landelijk gemiddelde en met het Innovatie Cluster Drachten heeft de gemeente een high-tech instituut in handen waarvan er in noord-west Europa geen tweede is te vinden. ,,In kluster dat ûndernimmers ferbynt en stipet en dat elk jier soarget foar fyftich produktfernijings. Dêr meie jim tige grutsk op wêze.’’

Tuike tuike

Smallingerland is niet alleen een bijzondere gemeente, dat geldt ook voor de bijzondere raad. ,,Der binne wichtige besluten fallen en dêrmei is in nij tiidrak oanbrutsen. Mar ik ha ek begrepen dat it jild wol in bytsje op is. Dat freget in dúdlike kar foar de takomst, omdat net alles mear mooglik is. Ik freegje de ried om de nije boargemaster de rûmte te jaan. Hy is net in ekstra wethâlder, mar autonoom, stiet boppe de partijen en tusken de minsken. Hy is antisyklysk. Wêr’t jim te hurd rinne, moat hy sizze fan tuike tuike. As jim tefolle tuike tuike dogge, moat hy avenseare.’’

Een burgemeester van een Friese gemeente is ook bestuurder van Friesland, aldus Brok. ,,En ik benadruk dat hieltyd opnij, by elke beneaming fan in nije boargemaster. Noblesse Oblige. As fertsjintwurdiger fan ien fan de grutste gemeenten binne jo mei bepalend foar it oansjen fan ús provinsje. Dêr leit dus in ekstra ynspanning en dat makket it boargemasterskip yn Fryslân oars as yn bygelyks Súd-Hollân. Dat is net te fergelykjen.’’

Roerganger

Na het afleggen van de gelofte in het Fries kreeg Rijpstra door loco-burgemeester Robert Bakker zijn ambtsketen omgehangen, waarna hij uit handen van Klaas van Veelen de voorzittershamer ontving. Bakker verwelkomde Rijpstra als de nieuwe roerganger in het college. ,,Wij zijn een ambitieuze ploeg en er is werk aan de winkel om onze ambities op het gebied van werkgelegenheid, economische groei, sociale vorzieningen en tal van andere ontwikkelingen waar te maken. In elk geval de komende drie jaar, maar wat ons betreft nog een periode daar achteraan. Maar we doen het samen.’’

Foto’s Fokke Wester/Harry van der Linde