Wetterskip Fryslân start proef met dood hout in de beek It Alddjip

HEMRIK

Wetterskip Fryslân legt vandaag in samenspraak met Staatsbosbeheer en Provincie Fryslân als proef dood hout in de beek It Alddjip, ook wel bekend als het Koningsdiep.

De boomstammen  en takken worden in het beekje gelegd bij De Poasen bij Hemrik. Het waterschap probeert met het hout de vorm en stroming van de beek te beïnvloeden. Dit biedt weer een goede leefomgeving aan typische beekfauna. Afhankelijk van de resultaten bij It Alddjip past het waterschap deze vernieuwende manier van beekherstel in de toekomst ook toe op andere stromende wateren in Fryslân. Paaiplaatsen Uit diverse onderzoeken blijkt dat in een natuurlijke beek een kwart van de bodem bedekt is met dood hout. In de luwten vindt afzetting van fijn organisch materiaal plaats. Dit zijn ook goede rust- en paaiplaatsen voor vissen. Daarnaast zorgen de natuurlijke obstakels voor stroomsnelheidswisselingen. De bladeren en takken zijn voedsel voor macrofauna, zoals waterpissebedden en aasgarnaaltjes, die op hun beurt weer voedsel voor vissen zijn. ,,Op termijn wil Wetterskip Fryslân een deel van It Alddjip risico-gestuurd beheren en onderhouden'', aldus Marian Jager-Wöltgens, dagelijks bestuurder bij Wetterskip Fryslân. ,,Met meer natuurlijke begroeiing en dood hout in de beek houden we het water stroomopwaarts vast. In combinatie met extra waterberging streven we naar een meer natuurlijk beeksysteem. Onderdeel hiervan is het leggen van dood hout in de beek om de diversiteit van de flora en fauna en dynamiek van de beek te vergroten. Beekdal Het beekdal van It Alddjip is met de drie Natura 2000-beheergebieden (Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar en Van Oordt’s Mersken) een prachtig, bijna aaneengesloten natuurgebied. De beek is als een meanderend lint door het dal de verbindende ader. Een ader van water, die bepalend is voor het hebben, houden en kunnen beleven van de bijzondere natuurwaarden in het hele beekdal en de drie Natura 2000-gebieden.

Auteur

Fokke Wester